Antikoagulační terapie

Průvodce pro lékaře a farmaceuty

 • Jana Gregorová, Ivana Tašková a kol.
 • Antikoagulační terapie
 • Formát: 125 × 190 mm
 • Rozsah: 342 stran
 • Tisk: plnobarevný (4/4) na křídě
 • Vazba: brožovaná (V2)
 • Cena 495 Kč
 • ISBN 978-80-7345-728-0

 • Koupit

DŮLEŽITÉ DOPLNĚNÍ TEXTU

 

Hlavní autorky
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

PharmDr. Ivana Tašková Oddělení klinické farmacie, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha; Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 
Spoluautoři
  • PharmDr. Lenka Dundelová, Oddělení klinické farmacie, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
  • PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., Pracoviště klinického farmaceuta, Nemocnice Na Františku, Praha
  • Mgr. Jitka Gambacorta, Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
  • Mgr. et MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA, Ústav radiační onkologie, 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
  • Ing. Martina Kavanová, Oddělení klinické hematologie, IKEM, Praha
  • PharmDr. Kateřina Langmaierová, Oddělení klinické farmacie – pracoviště Teplice, Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem
  • PharmDr. Alena Linhartová, Oddělení klinické farmacie Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
  • MUDr. Pavlína Malíková, Oddělení klinické hematologie, IKEM, Praha
  • PharmDr. Irena Murínová, Oddělení klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha; Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
  • PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS, Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
  • PharmDr. Lucie Schrabalová, Oddělení klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha
Obsah

Poděkování 

Předmluva

Úvod

1 Základní informace

2 Antikoagulační testy

2.1 Warfarin

2.2 Hepariny a pentasacharidy 

2.3 Přímá perorální antikoagulancia 

3 Antidota 

3.1 Warfarin a antidota 

3.2 Nefrakcionovaný heparin a antidotum 

3.3 Nízkomolekulární hepariny a antidotum 

3.4 Fondaparinux a antidota 

3.5 Přímá antikoagulancia a antidota  

4 Heparinem indukovaná trombocytopenie a postavení fondaparinuxu 

4.1 Heparinem indukovaná trombocytopenie 

4.2 Fondaparinux

ANTIKOAGULAČNÍ PROFYLAXE

5 Profylaxe tromboembolické nemoci v chirurgii 

5.1 Určení míry rizika tromboembolické nemoci 

5.2 Způsoby profylaxe tromboembolické nemoci 

5.3 Postup provádění profylaxe tromboembolické nemoci na chirurgickém pracovišti 

6 Profylaxe tromboembolické nemoci v ortopedii

6.1 Tromboembolická nemoc v ortopedii a traumatologii 

6.2 Doporučení odborných společností 

6.3 Metody prevence tromboembolické nemoci v ortopedii

6.4 Profylaxe tromboembolické nemoci u velkých ortopedických operací 

6.5 Artroskopie kolenního kloubu 

6.6 Poranění dolní končetiny distálně od proximálního femuru 

6.7 Ostatní ortopedické operace 

6.8 Stratifikace rizika tromboembolické nemoci

7 Profylaxe tromboembolické nemoci u interně nemocných pacientů 

7.1 Výskyt a preventabilita žilního tromboembolismu u interně nemocných 

7.2 Indikace – výběr vhodných pacientů 

7.3 Terapeutické přístupy 

7.4 Délka profylaxe

ANTIKOAGULAČNÍ TERAPIE

8 Terapie tromboembolické nemoci 

8.1 Tromboembolická nemoc

8.2 Léčba hluboké žilní trombózy

8.3 Léčba plicní embolie 

9 Pravidla perioperačního managementu antikoagulační terapie

9.1 Rovnováha mezi rizikem krvácení a rizikem tromboembolismu 

9.2 Postup při vysazování perorální antikoagulace před plánovaným operačním či intervenčním výkonem 

9.3 Přemostění 

9.4 Postup při nasazování perorální antikoagulace po operačním či intervenčním výkonu 

9.5 Akutní výkony 

9.6 Závěr 

9.7 Příklady

10 Antikoagulační terapie − fibrilace síní 

10.1 Incidence a charakteristika

10.2 Typy 

10.3 Symptomy 

10.4 Terapie 

10.5 Pooperační fibrilace síní 

11 Specifika antikoagulační terapie v onkologii 

11.1 Riziko tromboembolické nemoci u onkologického pacienta

11.2 Tromboembolické komplikace u pacienta s nádorem

11.3 Patofyziologie trombózy u pacientů s maligním onemocněním 

11.4 Profylaxe tromboembolické nemoci v onkologii 

11.5 Léčba tromboembolické nemoci v onkologii 

11.6 Problematické situace 

12 Antikoagulace v nefrologii 

12.1 Vliv renální insuficience na eliminaci parenterálních antikoagulancií 

12.2 Vliv renální insuficience na eliminaci a bezpečnost perorálních antikoagulancií 

12.3 Antikoagulace u pacientů s renální insuficiencí v konkrétních klinických situacích 

13 Riziko tromboembolické nemoci a krvácení u psychiatrických pacientů 

13.1 Incidence a rizikové faktory tromboembolické nemoci v psychiatrii 

13.2 Antipsychotika a tromboembolická nemoc 

13.3 Klinické stavy a opatření v psychiatrii mající spojitost s výskytem tromboembolické nemoci 

13.4 Těhotenství a šestinedělí u psychiatricky nemocných pacientek a zvýšené riziko tromboembolické nemoci 

13.5 Zvýšené riziko krvácení u psychiatricky nemocných 

13.6 Doporučení versus praxe

14 Správné vedení warfarinizace 

14.1 Farmakologie warfarinu 

14.2 Zahájení warfarinizace 

14.3 Monitorování účinku 

14.4 Řešení elevace INR a krvácivých komplikací

14.5 Lékové interakce 

14.6 Perioperační management 

14.7 Ukončení warfarinizace 

14.8 Nízkomolekulární hepariny – převodní postupy 

14.9 Přímá perorální antikoagulancia – převodní postupy 

14.10 Jiný přípravek s obsahem warfarinu – převodní postupy

15 Stavy vyžadující kombinaci antikoagulační a antiagregační terapie

Přehled použitých zkratek

Seznam obrázků 

Medailonky autorek 

Rejstřík 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače